Standard
Vad gäller...

Noggrannhet och standarder

Statisk vägning av fordon regleras inom EU av MID-direktivet (Measuring Instruments Directive) och är baserat på OIML R076 (Organisation Internationale de Métrologie Légal, www.oiml.org). I och med att statisk vägning är en del av MID-direktivet gäller en medlemsstats myndighets-godkännande i alla medlemsländer. Motsvarande finns inte för dynamisk vägning, utan här har varje land sina egna regelverk än så länge. OIML har också tagit fram en standard flr dynamisk vägning - R134. De vägningsresultat som MOTUS High Speed ger är dock mycket mer noggranna än vad som förutsågs när OIML R134 skapades.