Avtal Motus abonnemang

Mellan å ena sidan Motus Weighing AB med org.nummer 559076-4022 och säte i Sverige, nedan kallad Motus och å andra sidan Kunden, vars information anges nedan under "Kundspecifik information", har följande avtal träffats.

1 AVTALETS OMFATTNING

 1. Kunden och Motus direkt eller via Partner har i och med detta avtal övrenskommit om ett abonnemang på tjänster enligt 1.3 nedan. Dessa tjänster baserar sig på programvara som delvis finns installerad i den hårdvara som kunden får levererad från Motus eller Motus partner. Detta avtal omfattar både programvara som finns fysiskt installerad hos kunden och den som eventuellt finns installerad på Motus servers.
 2. Tjänst(er) som ingår i abonnemanget specificeras under "Kundspecifik information" nedan.
 3. Abonnemanget i sin helhet inklusive Motus hårdvara och vad som nämns i eventuella bilagor benämns nedan som Motus System.
 4. Under abonnemangsperioden tillhandahåller Motus eller Motus partner, support och uppdateringar av Programvaror och tjänster som Kunden abonnerar på enligt avtalet.
 5. Motus System skall installeras på adress angiven i offerten.
 6. Kunden är skyldig att från tid till annan följa de Aktuella Licensvillkoren för Motus tjänster, licensvillkoren finns att läsa här

2 AVTALETS GILTIGHET

 1. Avtalsperioden omfattar dagen för avtalets godkännande till och med 2023-12-31.
 2. Detta avtal kan av båda parterna sägas upp senast tre (3) månader innan avtalet löper ut. 
 3. Om så ej sker förlängs avtalet med tolv (12) månader per gång. Uppsägning skall ske skriftligen.
 4. Avtalet kan av Kunden inte överlåtas eller säljas i andra hand utan Motus skriftliga godkännande.

3 TIDPLAN 

 1. Motus skall direkt eller via partner till Kunden leverera, installera och driftsätta Motus System i enlighet med lämnad offert

4 PRISER

 1. Priser för beställda tjänster i abonnemanget framgår av offerten.
 2. Eventuella prisjusteringar meddelas senast fyra (4) månader före prisjusteringens ikraftträdande.
 3. Kostnader för eventuell mervärdesskatt tillkommer.

5 FAKTURERING & BETALNINGSVILLKOR

 1. Motus har vid tecknandet av detta avtal överlåtit rätten att debitera abonnemangsavgiften (faktureringsombud) till Tamtron AB, Nattvindsgatan 9, 652 21 Karlstad, org.nr 556397-9847
 2. Kunden förbinder sig att betala abonnemangsavgiften enligt gällande villkor till det av Motus angivna faktureringsombudet. 
 3. Motus äger rätt att dra tillbaka rätten att debitera abonnemangsavgiften (faktureringsombud) och ta över debiteringen i egen regi utan kundens godkännande.
 4. Motus äger rätt att flytta överlåtelsen till annat faktureringsombud utan kundens godkännande.
 5. Vid flytt eller tillbakadragning av överlåtelse skall information lämnas till Kunden senast 15 dagar innan kommande faktureringsperiod.
 6. Vid flytt eller tillbakadragning av överlåtelse skall kundens pris-, faktura- och betalningsvillkor fortsatt gälla under under avtalsperioden 

6 FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV AVTALET

 1. Vardera parten äger säga upp detta avtal till omedelbart upphörande
 2. om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtager full rättelse inom femton (15) dagar efter skriftligt påpekande; eller
 3. om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.
 4. Oavsett 6.1 ska avtalsbrytande part ersätta eventuell direkt skada orsakad av avtalsbrottet och skadelidande part förbehåller sig rätten att utkräva skadestånd enligt svensk lag.
 5. Parternas totala ersättningsskyldighet för direkta skador och skadestånd enligt punkt 6.2 är maximalt ett års fakturering enligt detta avtal. Denna begränsning gäller ej för brott mot punkterna 4 (Begränsningar) eller 7 (Sekretess) i Licensavtalet.

7 TVIST 

 1. På detta avtal skall svensk lag äga tillämpning utan beaktande av dess lagvalsregler. Tvist i anledning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Motus skall utan hinder av detta efter eget val ha rätt att vända sig till allmän domstol eller kronofogdemyndighet för utfående av förfallen fordran mot vilken Kunden inte framställt skriftlig anmärkning inom sju (7) dagar från förfallodagen för aktuell fordran.

Kundspecifik information

Avtalsversion 2022-09-30