Motus Weighing AB Licensavtal

Detta är ett juridiskt bindande Licensavtal (version 2023-05-11) mellan dig som kund, nedan kallad Kunden och Motus Weighing AB 559076-4022, nedan kallad Motus för de programvaruprodukter och tjänster som som du nyttjar. Läs igenom avtalet och godkänn nedan.

 1. DEFINITION
  Med Kunden avses det bolag eller enhet som använder ett eller flera av Motus system. I förekommande fall där Kunden inte är beställaren och/eller ingår i en organisation/koncern som är den som rent formella affärsmässiga avtalsparten med Motus eller Motus återförsäljare så faller även organisationen/koncernen under villkoren i Licensavtalet så snart Kunden godkänt det.

 2. PROGRAMVARULICENS OCH AVTALSTID
  Motus beviljar Kunden en icke-exklusiv licens att använda Programvaruprodukter och tjänster på Abonnemangsbasis enligt villkoren i detta Licensavtal samt i återförsäljarens abonnemangsavtalet. Programvaran säljs inte, den licensieras och förblir Motus egendom. Licensen gäller från och med att Motus Programvaruprodukter och tjänster tas i bruk och gäller så länge abonnemanget inte är uppsagt och överenskomna ersättningar betalas.

  Motus har ett antal patent på funktioner i MHS och företagshemligheter i framförallt MHS mjukvara och algoritmer som Kunden i och med att detta Licensavtal ingås erkänner. Aktuellt Licensavtal finns tillgängligt på www.motusweighing.se/licensavtal och det är Kundens ansvar att följa de från tid till annan gällande licensvillkor. Information om eventuella förändringar kommer meddelas Kunden minst 30 dagar innan ikraftträdande.

 3. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
  Motus (eller dess partner) installerar Programvaran och utför grundläggande funktionstester på plats hos Kunden. Motus (eller dess partner) levererar också dokumentation och bistår med en introduktionsutbildning i systemens användning.

  Kunden får använda Programvaran för eget bruk, i den konfiguration och för de installationer som överenskommits i återförsäljarens abonnemangsavtalet förutsatt att det inte strider mot detta Licensavtal.

 4. RÄTTIGHETER
  Motus förbehåller sig alltid alla rättigheter till och anspråk på Programvaran och alla kopior, som kan förekomma, oavsett medium. Kunden har inte och förvärvar härmed heller inte någon äganderätt till Programvaran eller några tillhörande patent, upphovsrättigheter, varumärken eller andra immateriella rättigheter.

  Motus äger upphovsrätten till Programvaran som också skyddas av patentlagar samt Lagen om Företagshemligheter. Kopiering av Programvaran, utöver vad som anges i tvingande lagstiftning, får ej ske.

  Motus äger rätt att använda insamlade data anonymiserad för utveckling av system och produkter utan särskilt medgivande. Motus ansvarar för att all data hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.
     
  Kunden måste tillse att Kundens GDPR-regler medger att Motus (som tredjepart) kan ta del av systemets data för felsökning, utveckling, statistik och annat. Motus kommer inte delge extern part denna information utan den är endast för Motus internt.

 5. BEGRÄNSNINGAR
  Utöver vad som uttryckligen anges i detta Licensavtal eller i gällande lag har Kunden inte rätt att;
  (a) hyra ut, låna ut, sälja vidare, eller på annat sätt distribuera Programvaran eller någon av de rättigheter som beviljas i Licensavtalet.
  (b) ändra, korrigera eller anpassa Programvaran för annan användning än vad som avtalats.
  (c) utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden till Programvaran eller någon del av denna.
  (d) använda Programvaran för att utveckla en produkt som konkurrerar med Motus eller
  (e) tillåta tredje part att få åtkomst till Programvaran annat än som användare.

 6. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
  Felaktigheter i av Motus levererade Programvaror eller tjänster som reklameras av Kunden till Motus eller Motus partner skall snarast rättas av Motus på egen bekostnad.

  Motus ansvarar inte för fel som beror på;
  (a) användning i strid mot Motus' eller dess partners föreskrifter eller Programvarans dokumentation,
  (b) underlag och information som tillhandahållits av Kunden,
  (c) programvara eller annan utrustning som ej tillhandahållits av Motus
  (d) att en annan programvaruversion än den av Motus senast tillhandahållna använts eller
  (e) händelser som ligger utanför Motus kontroll.

  Motus har under inga omständigheter ansvar gentemot Kunden eller tredje part för några indirekta skador, följdskador eller andra liknande skador som kan uppstå till följd av de Programvaror eller tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal. Motus totala ansvar för faktiska direkta skador begränsas till ett års licensavgifter för de programvaror och/eller tjänster som orsakat den direkta skadan.

  Kunden ansvarar för att Programvarorna bara används på avsett sätt samt att de persondata som systemen i förekommande fall lagras hos Kunden hanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 7. UNDERHÅLL, SUPPORT OCH UPPDATERINGAR
  Under abonnemangsperioden tillhandahåller Motus eller Motus partner, support och uppdateringar av Programvaror och tjänster som Kunden abonnerar på enligt abonnemanget.

  Kunden skall tillhandahålla internetaccess till Motus hårdvara för att Motus skall kunna säkerställa att Kundens system skall kunna underhållas, supportas och uppdateras enligt ovan.

 8. SEKRETESS
  Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten eller som part annars fått kännedom om genom detta avtal och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra partens affärshemlighet, oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, innefattande bland annat systemutformning, programkod, innehållet i detta avtal, know-how, kunduppgifter, produktions­teknik och andra företagshemligheter.

  Parterna skall också teckna sekretessför­bindelse med personal eller vidtaga andra erforderliga åtgärder för att tillse att sekretess enligt denna punkt iakttas. Part skall förvara och hantera konfidentiell information på ett sådant sätt att den inte riskerar att komma i utomståendes besittning eller kännedom. Sekretessbestämmelsen skall inte gälla när part är skyldig att enligt lag, förordning eller myndighets påbud lämna ut uppgifter.

 9. AVTALSBROTT OCH AVTALETS UPPHÖRANDE
  Om Avtalet upphör förbehåller sig Motus rätten att avsluta alla funktioner i Motus system förutom visning av totalvikt vid vägning. Detta innebär att även backup-system, fordonsidentifiering, funktioner i LSV etc. kommer avslutas.

Punkterna 3, 4, 5 och 7 i Licensavtalet gäller även efter det att avtalet är uppsagt oavsett orsak till uppsägningen.

Avtalsversion 2023-05-11