Konkreta vinster med Motus Systems

Med Motus System förändras din fordonsvägning fullständigt. 

Vägning utan stopp

 • flerdubblar din vägningskapacitet
 • mer än halverar tiden för vägning
 • ger dig totalvikt, axel- och boggivikter, bil- respektive släpvagnsvikt separat, etc.
 • säkerställer att total- eller axelvikter inte är för höga
 • skickar alla vikterna direkt till chaufförens smartphone eller tablet
 • möjliggör automatisk fordonsidentifiering via reg. nummer eller RFID
 • gör att du slipper ha fasta terminaler för inmatning av last- och fordonsdata
 • underlättar registrering av kund, last, projekt etc. som görs direkt i telefonen
 • ger chauffören möjlighet att registrera före eller efter själva vägningen, t.ex. vid lastning/lossning
 • möjliggör vägnings-, fordons- och lastdata direkt till ditt affärssystem
 • minskar din miljöbelastning i och med lägre bränsleförbrukning, utsläpp och ett minskat slitage
 • möjliggör användning av kortare vågar (6 meter) men ändå klara alla fordon oavsett längd och vikt
 • minskar personalbehovet då ingen dedikerad administratör behövs
 • sparar utrymme, både vid installationsplatsen för vågen och för väntande fordon

Motus System ger bättre flöde och minskad administration som sänker dina kostnader

 • fler vägningar per timme
 • mer debiteringsbar vågtid och/eller möjlighet att öka försäljningen
 • minimal väntetid
 • minskat slitage på fordon och våg
 • lägre bränsleförbrukning
 • effektivare arbetstid då flera moment kan elimineras
 • kortare och därmed billigare vågar, både inköp, installation och markarbete
 • undanröja risken för böter på grund av överlast
 • Minimal risk för missade vägningar, alla vägningar loggas och måste registreras mot kund, last
 • mindre tid behöver läggas av chauffören/vågadministratören på administration
 • minskad central administrationen då informationen skickas direkt till ditt affärssystem
 • betydligt snabbare installation jämfört ny våg (vid anslutning till befintlig våg)
 • betydligt mindre mark behöver tas i anspråk